همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarNXHIH گلزار شهدای حصارساتی شهریار تهران شهریار
idisarB5C3O گلزار شهدای حصار زیرک شهریار تهران شهریار
idisarVR4MI گلزار شهدای کردزار شهریار تهران شهریار / مرکزی
idisarQQ5QT گلزار شهدای شفیع آباد شهریار تهران شهریار / وحیدیه
idisarW7BFX گلزار شهدای دهشاد پایین شهریار / باغستان تهران شهریار / باغستان
idisar703GD گلزار شهدای جوقین وحیدیه شهریار - امامزاده مهدی تهران شهریار / وحیدیه
idisar9AFZ5 گلزار شهدای یوسف آباد صیرفی شهریار / فردوسیه امامزاده عبدالله فاز اول تهران شهریار/ فردوسیه
idisarQBMZ6 گلزار شهدای فردوسیه شهریار - امامزاده جعفر و محسن تهران شهریار / فردوسیه
idisarCBPUZ گلزار شهدای محله قصبه شهریار / وحیدیه ، امامزاده قاسم تهران شهریار / وحیدیه
idisarONW2K گلزار شهدای ده مویز شهریار / باغستان ، امامزاده بی بی رقیه تهران شهریار / باغستان
idisarWGUKY گلزار شهدای شهریار ، امامزاده اسماعیل تهران شهریار
idisarACN5C گلزار شهدای بکه شهریار / وحیدیه امامزاده علی اقطس تهران شهریار / وحیدیه
idisarRD6XG گلزار شهدای دزکان، شهریار، روستای دزکان امامزاده سیداحمد تهران شهریار / روستای دزکان
idisarO2UWI گلزار شهدای روستای رامینی شهرستان شهریار، امامزاده شعیب و دانیال تهران شهریار
idisarYNMUQ گلزار شهدای فرخنده خاتون محله ویره شهریار / صباشهر تهران صباشهر / محله ویره
idisarIRVFZ گلزار شهدای صباشهر شهریار تهران صباشهر
idisar6REPG گلزار شهدای شاهد شهر شهریار تهران شهریار / شاهدشهر
idisarQSJEK گلزار شهدای کرشته و عباس آباد شهریار تهران شهریار / مرکزی
idisarDR7CJ گلزار شهدای بردآباد شهریار / مرکزی تهران شهریار / مرکزی
idisar921NQ گلزار شهدای شهریار / مرکزی بهشت رضوان تهران شهریار / مرکزی
idisarMMGZL گلزار شهدا وحیدیه، هارون تهران شهریار / وحیدیه
idisarMHYOX گلزار شهدای طرود فیروزکوه - بهشت رضوان تهران فیروزکوه / مرکزی
idisarV8BHH گلزار شهدای انزاها، فیروزکوه تهران فیروزکوه / مرکزی
idisar3DK33 گلزار شهدای مزواران فیروزکوه تهران فیروزکوه / مرکزی
idisar7C3CK گلزار شهدای خمده فیروزکوه تهران فیروزکوه / مرکزی