همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای انزاها، فیروزکوه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

  • 1 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: فیروزکوه / مرکزی
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان فیروزکوه - گلزار شهدای انزاها، فیروزکوه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای انزاها، فیروزکوه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا