همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای فردوسیه شهریار - امامزاده جعفر و محسن

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای فردوسیه شهریار - امامزاده جعفر و محسن

برخی از شهدا

  • 17 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: شهریار / فردوسیه
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان شهریار گلزار شهدای فردوسیه شهریار - امامزاده جعفر و محسن

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای فردوسیه شهریار - امامزاده جعفر و محسن
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا