همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای ده مویز شهریار / باغستان ، امامزاده بی بی رقیه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای ده مویز شهریار / باغستان ، امامزاده بی بی رقیه

برخی از شهدا

  • 12 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: شهریار / باغستان
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان شهریار گلزار شهدای ده مویز شهریار / باغستان ، امامزاده بی بی رقیه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای ده مویز شهریار / باغستان ، امامزاده بی بی رقیه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا