همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای فرخنده خاتون محله ویره شهریار / صباشهر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای فرخنده خاتون محله ویره شهریار / صباشهر

برخی از شهدا

  • 10 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: صباشهر / محله ویره
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان شهریار / محله ویره صباشهر گلزار شهدای فرخنده خاتون

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای فرخنده خاتون محله ویره شهریار / صباشهر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا