همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarM1J3Z گلزار شهدای ده امام، فاز 2 پاکدشت تهران پاکدشت / مرکزی
idisarOWZIO گلزار شهدای ده امام، فاز 1 پاکدشت تهران پاکدشت / مرکزی
idisarZVKTG گلزار شهدای خسرو، شریف آباد پاکدشت تهران پاکدشت / شریف اباد
idisarEDQVU گلزار شهدای زیبا شهر قرچک - شهدای بی بی زبیده تهران قرچک / زیبا شهر
idisarYKMI5 گلزار شهدای ولی آباد قرچک - شهدای ولی آباد تهران قرچک / ولی آباد
idisar0IDJ4 گلزار شهدای طارند پیشوا تهران پیشوا / طارند
idisarHCFPL گلزار شهدای ده ماسین پیشوا تهران پیشوا / ده ماسین
idisar7SQZ3 گلزار شهدای جلیل آباد پیشوا تهران پیشوا / جلیل آباد
idisarRNPB9 گلزار شهدای کهنگ پیشوا - شهدای کهنگ تهران پیشوا
idisarBVBVO گلزار شهدای قلعه سین پیشوا تهران پیشوا / مرکزی
idisarY52JA گلزار شهدای پیشوا امامزاده یوسف رضا تهران پیشوا / مرکزی
idisarATVPW گلزار شهدای شهر پیشوا - تهران، شهدای پیشوا تهران پیشوا
idisar73EL0 گلزار شهدای امامزاده باقر گلستان شهر بهارستان تهران بهارستان / گلستان
idisar9YIRV گلزار شهدای اسماعیل آباد نسیم شهر بهارستان امامزاده حسن تهران بهارستان / نسیم شهر
idisarZPHZH گلزار شهدای وجه آباد بوستان بهارستان - امامزاده لطیف تهران بهارستان / بوستان
idisarZKII2 گلزار شهدای سلطان آباد بهارستان - امامزاد قاسم تهران بهارستان
idisarRA6UG گلزار شهدای رضی آبادبالا شهریار تهران شهریار
idisarK0JZZ گلزار شهدای گمنام(گلنام) فاز 3 اندیشه شهریار تهران شهریار / مرکزی
idisar8W8EL گلزار شهدای گمنام (گلنام) شهریار / مرکزی تهران شهریار / مرکزی
idisarBJWWM گلزار شهدای یبارک شهریار - امامزاده احمد تهران شهریار
idisarVWZ9P گلزار شهدای دهشادبالا شهریار تهران شهریار
idisarDSWDG گلزار شهدای خلج آباد شهریار / شاهدشهر تهران شهریار / شاهدشهر
idisarE9XZS گلزار شهدای باباسلمان شهریار / باغستان تهران شهریار / باغستان
idisarBHWMG گلزار شهدای اصیل آباد شهریار / وحیدیه تهران شهریار / وحیدیه
idisarESSSM گلزار شهدای اسکمان شهریار تهران شهریار