همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای سلطان آباد بهارستان - امامزاد قاسم

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

  • 6 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: بهارستان
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهر بهارستان گلزار شهدای سلطان آباد بهارستان - امامزاد قاسم

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای سلطان آباد بهارستان - امامزاد قاسم
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا