همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای زیبا شهر قرچک - شهدای بی بی زبیده

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای زیبا شهر قرچک - شهدای بی بی زبیده

برخی از شهدا

  • 20 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: قرچک / زیبا شهر
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهر قرچک، گلزار شهدای زیبا شهر قرچک - شهدای بی بی زبیده

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای زیبا شهر قرچک - شهدای بی بی زبیده
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا