همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای کهنگ پیشوا - شهدای کهنگ

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای کهنگ پیشوا - شهدای کهنگ

برخی از شهدا

  • 17 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: پیشوا
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهر پیشوا گلزار شهدای کهنگ پیشوا - شهدای کهنگ

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای کهنگ پیشوا - شهدای کهنگ
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا