همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisar0O7TZ گلزار شهدای شهر نجف آباد اصفهان نجف آباد
idisarM8W1S گلزار شهدای شهرضا اصفهان شهرضا
idisarOIMIF گلزار شهدای شهر قمصر اصفهان قمصر
idisarBBCVY حرم شهدای گلنام ، دانشگاه اصفهان اصفهان اصفهان
idisarZBGCB حرم شهدای گلنام پارک جنگلی میاندشت اصفهان فریدن
idisarJWI5M حرم شهید گلنام ، روستای برزک اصفهان کاشان
idisarRJSSH حرم شهدای گلنام ، بوستان زمزم بهارستان اصفهان اصفهان اصفهان
idisar7O9FF حرم شهدای گلنام ، پارک جنگلی یوئین فریدن اصفهان فریدن
idisarZEDUB حرم شهدای گلنام ، دار السلام کاشان اصفهان کاشان
idisarPFOER حرم شهدای گلنام ،اصفهان اصفهان اصفهان
idisarAPXGI گلزار شهدا محمدآباد مرکزی - کاشان اصفهان کاشان
idisarU2YIF گلزار شهدای اصفهان - رهنان اصفهان اصفهان
idisarCZQ6H گلزار شهدا اصفهان اصفهان اصفهان
idisarXFCGL گلزار شهدا - گلستان شهدا - اصفهان اصفهان اصفهان