همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا محمدآباد مرکزی - کاشان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: اصفهان
  • شهرستان: کاشان
  • آدرس گلزار شهدا: استان اصفهان شهر کاشان ، محمدآباد مرکزی خیابان شاهد خیابان گلزار شهدا - گلزار شهدا محمدآباد مرکزی

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا محمدآباد مرکزی - کاشان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا