همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarMYN9D گلزار شهدای روستای جنت آباد قم قم
idisarJDNST گلزار شهدای روستای لنگرود قم قم
idisarZHHEL گلزار شهدای روستای مبارک آباد قم قم
idisarG3DO4 گلزار شهدای روستای علی آباد نیزار قم قم
idisarYNYYV گلزار شهدای روستای حسن آباد نیزار قم قم
idisarUJTIU گلزار شهدای روستای قلعه چم قم قم
idisarZHB0E گلزار شهدای روستای طایقان قم قم
idisarSEYYF گلزار شهدای روستای خدیجه خاتون قم قم
idisarAMFZV گلزار شهدای روستای نیزار قم قم
idisarXWVQR گلزار شهدای روستای راهجرد قم قم
idisarAGOK6 گلزار شهدای روستای جنداب قم قم
idisarCZHFZ گلزار شهدای روستای کوه سفید قم قم
idisarRUNJK گلزار شهدای روستای قمرود قم قم
idisarPRUPD گلزار شهدای روستای یکه باغ قم قم
idisar6SFEV گلزار شهدای روستای سلفچگان قم قم
idisarNJMRJ گلزار شهدای روستای سنجگان قم قم
idisarPTNZQ گلزار شهدای روستای روستای زواریان قم قم
idisarKQD0L گلزار شهدای روستای تاج خاتون قم قم
idisarAWCQQ گلزار شهدای روستای محمود آباد صنعتی قم قم
idisarAKWAT گلزار شهدای شکوهیه قم قم قم
idisarY2LDG حرم شهدای گلنام ، شهرک مهدیه طلاب قم قم
idisarQJUKL حرم شهدای گلنام ، دستجرد قم قم دستجرد
idisarVVGHF حرم شهید گلنام ، موسسه عالی بنت الهدی قم قم
idisarFKKBL حرم شهدای گلنام ، گلزار شهدای مجتمع آموزشی امام خمینی قم قم
idisarTKQG0 حرم شهدای گلنام ، گلزار شهدای دانشگاه آزاذ قم قم قم