همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarQKLU2 گلزار شهدای روستای وسفونجرد قم قم
idisar1VMMX گلزار شهدای روستای کهندان قم قم
idisarHFWNT گلزار شهدای روستای چاهک قم قم
idisarLXYSE گلزار شهدای روستای نویس قم قم
idisarRY45A گلزار شهدای روستای قاهان قم قم
idisarCGNOW گلزار شهدای روستای آمره قم قم
idisarSFM0I گلزار شهدای روستای سناوند قم قم
idisarZNVLR گلزار شهدای روستای زیزگان قم قم
idisarMHYMB گلزار شهدای روستای کندرود قم قم
idisar9OY8S گلزار شهدای روستای موجان قم قم
idisarRWCU8 گلزار شهدای روستای نایه قم قم
idisar5CQIW گلزار شهدای روستای رستگان قم قم
idisarZAGKI گلزار شهدای روستای گیو قم قم
idisarZAQXV گلزار شهدای روستای فردو قم قم
idisarFUV62 گلزار شهدای روستای ونارچ قم قم
idisar7HQYE گلزار شهدای روستای بیدهند قم قم
idisarPZP3I گلزار شهدای روستای سیرو قم قم
idisar9K32N گلزار شهدای روستای ورجان قم قم
idisar0DH1Y گلزار شهدای روستای دولت آباد قم قم
idisarLVPSE گلزار شهدای روستای علی آباد انقلاب قم قم
idisar4DEJC گلزار شهدای روستای الویر آباد قم قم
idisarBWTWD گلزار شهدای روستای محمود آباد قم قم
idisarIYREF گلزار شهدای روستای پاچیان قم قم
idisarSV2LO گلزار شهدای روستای دامشهر قم قم
idisarIYQOU گلزار شهدای روستای حسین آباد میش مس قم قم