همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای محمود آباد صنعتی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: قم
  • شهرستان: قم
  • آدرس گلزار شهدا: استان قم شهرستان قم بخش مرکزی دهستان قمرود روستای محمود آباد صنعتی - گلزار شهدای روستای محمود آباد صنعتی

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای  روستای محمود آباد صنعتی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

در حال تکمیل اطلاعات