همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا - استان خوزستان

کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarWk2RD گلزار شهدای گمنام شهر دارخوین خوزستان دارخوین
idisarWJ6RD گلزار شهدای گمنام شهر چوئبده خوزستان آبادان
idisarWJ2RD گلزار شهدای روستای خضر نبی خوزستان آبادان
idisarEW3BU گلزار شهدای روستای صیداویه خوزستان آبادان
idisarU0NTB گلزار شهدای روستای طره بخاخ خوزستان آبادان
idisarDSHQ6 گلزار شهدای روستای تنگه2 خوزستان آبادان
idisarUSJMM گلزار شهدای روستای تنگه 1 خوزستان آبادان
idisarO5DL8 گلزار شهدای روستای ابوشانک خوزستان آبادان
idisarO13O3 یادمان شهید محمدرضا سبحانی خوزستان سوسنگرد
idisarO13O1 گلزار شهدای حمیدیه خوزستان حمیدیه
idisarJJ1MO یادمان شهدای گمنام حمیدیه خوزستان حمیدیه
idisarUMENM گلزار شهدای روستای سید عباس خوزستان حمیدیه
idisarCKKG2s گلزار شهدای روستای ابوعاگوله خوزستان اهواز
idisarCKKG2 گلزار شهدا آبادان - بهشت رضا علیه السلام خوزستان آبادان
idisarEFKTT گلزار شهدای روستای دامغه بزرگ خوزستان اهواز
idisar5MAFA یادمان شهدای گمنام مرقد علی بن مهزیار اهوازی خوزستان اهواز
idisar9AIZ7 گلزار شهدای روستای رمیم خوزستان بستان / روستای رمیم
idisarA6BL0 یادمان شهدای گمنام سوسنگرد خوزستان سوسنگرد
idisarQVDFO یادمان شهدای گمنام بستان خوزستان دشت آزادگان / بستان
idisarQ11YD یادمان شهدای تنگه چزابه خوزستان دشت آزادگان / چزابه
idisarVMRBH یادمان شهید دکتر مصطفی چمران خوزستان سوسنگرد / دهلاویه
idisarTQHUS یادمان شهدای ابوحمیظه خوزستان دشت آزادگان / ابوحمیظه
idisarTQHUW گلزار شهدای سوسنگرد خوزستان سوسنگرد
idisarAANI9 گلزار شهدای کوی سید خلف کیانپارس خوزستان اهواز
idisar8VYT4 گلزار شهدای کوی چنیبه خوزستان اهواز