همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای گاومیر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای گاومیر

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: دزفول
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،دزفول،بخش سردشت،روستای گاومیر،گلزار شهدای روستا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای گاومیر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا