همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا روستای زورآباد (حاج جعفر)

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا روستای زورآباد (حاج جعفر)

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: شوشتر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،شوشتر،بخش شعیبیه،روستای زورآباد (حاج جعفر)،گلزار شهدای روستا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا روستای زورآباد (حاج جعفر)
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا