همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا - استان خوزستان

کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisar012ZC گلزار شهدای دزفول - بهشت علی خوزستان دزفول
idisarJAKI2 گلزار شهدای دزفول - شهیدآباد خوزستان دزفول
idisarHMPMY گلزار شهدای روستای هفت شهیدان خوزستان مسجدسلیمان
idisarIPQOQ حرم مطهر شهدای گلنام مسجد سلیمان خوزستان مسجدسلیمان
idisarHBOCB گلزار شهدای روستای خواجه آباد (بی بیان) خوزستان مسجدسلیمان
idisarDQX15 گلزار شهدای کلگه خوزستان مسجدسلیمان
idisar7NAGT گلزار شهدای نفتون خوزستان مسجدسلیمان
idisarTMGEU گلزار شهدای چهاربیشه خوزستان مسجدسلیمان
idisarHUGBP حرم مطهر شهدای گلنام گتوند خوزستان گتوند
idisar6ZZJP گلزار شهدای شهرستان گتوند خوزستان گتوند
idisarDJN1X گلزار شهدای روستای بند قیر (چنیبه1) خوزستان شوشتر
idisarP4RZB گلزار شهدای روستای دیلم جدید خوزستان شوشتر
idisarEQ8J1 گلزار شهدای امام زاده سید محمد گلابی خوزستان شوشتر
idisarYLF72 گلزار شهدای شهرستان شوشتر - مقام صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف خوزستان شوشتر
idisarARRSF گلزار شهدای روستای سن خوزستان رامشیر
idisarQIMSJ حرم مطهر شهدای گلنام رامشیر خوزستان رامشیر
idisarQVV3B گلزار شهدای شهرستان رامشیر خوزستان رامشیر
idisarODEUR گلزار شهدای بندر ماهشهر خوزستان بندر ماهشهر
idisarXI1KA حرم مطهر شهدای گلنام اندیمشک خوزستان اندیمشک
idisar62LJK حرم شهدای گلنام پادگان حاج احمد متوسلیان، دوکوهه خوزستان اندیمشک
idisarASRUJ گلزار شهدای شهر چمگلک خوزستان اندیمشک / شهر چمگلک
idisar0EPHD گلزار شهدای روستای مهرزیل خوزستان اندیمشک / بخش الوار گرمسیری
idisarXYMFS حرم شهدای گلنام شهر بیدروبه خوزستان اندیمشک / بخش الوار گرمسیری
idisar3BAMX گلزار شهدای روستای قلعه رزه خوزستان اندیمشک / بخش الوار گرمسیری
idisarDCIGF گلزار شهدای شهر بیدروبه خوزستان اندیمشک / بخش الوار گرمسیری