همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarOOVH0 گلزار شهدای روستای لکان خمین مرکزی خمین
idisarZUUJU گلزار شهدای روستای خان آباد خمین مرکزی خمین
idisarZMKBY گلزار شهدای شهر آستانه علوی مرکزی شهر آستانه علوی
idisar5U10B گلزار شهدا شهر خنداب مرکزی خنداب
idisarBT6ZY گلزار شهدای ساوه مرکزی ساوه
idisar9YUJ0 گلزار شهدا دلیجان مرکزی دلیجان
idisarRSR4E گلزار شهداء شازند مرکزی شازند
idisar8DM8B گلزار شهدای شهر خمین مرکزی خمین