همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا - استان کرمانشاه

کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisar5SGEP گلزار شهدای سرپل ذهاب کرمانشاه سرپل ذهاب
idisarBO6AX حرم شهید گلنام - ماهیدشت کرمانشاه بخش ماهیدشت
idisarLGRHE حرم شهید گلنام - مرصاد کرمانشاه تنگه چهارزبر
idisarTC9PI حرم شهید گلنام - سومار کرمانشاه سومار
idisarYVJDL حرم شهید گلنام - کنگاور کرمانشاه کنگاور
idisarXVAUL حرم شهید گلنام - صحنه کرمانشاه صحنه
idisarBARDK حرم شهید گلنام - ارتفاعات بازی دراز کرمانشاه سرپل ذهاب
idisarHX9B6 حرم شهید گلنام - دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه
idisarAFSAE حرم شهید گلنام - سر پل ذهاب کرمانشاه سرپل ذهاب
idisarX7GVI حرم شهید گلنام - گیلانغرب کرمانشاه گیلانغرب
idisarRHPQ3 حرم شهید گلنام - هرسین کرمانشاه هرسین
idisarJL59N حرم شهید گلنام - سنقر کرمانشاه سنقر
idisarYMESE حرم شهید گلنام - دانشگاه رازی کرمانشاه کرمانشاه
idisarFA5CP حرم شهید گلنام - طاقبستان پارک کوهستان کرمانشاه کرمانشاه
idisarD5II3 حرم شهید گلنام - نزسای شهدای کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه
idisar717JI حرم شهید گلنام - اسلام آباد غرب کرمانشاه اسلام آباد غرب
idisar5QLDO گلزار شهدای کرمانشاه کرمانشاه کرمانشاه