همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم شهید گلنام - نزسای شهدای کرمانشاه

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: کرمانشاه
  • شهرستان: کرمانشاه
  • آدرس گلزار شهدا:

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم شهید گلنام - نزسای شهدای کرمانشاه
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا