همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarRA21C گلزار شهدای شهر عنبرآباد کرمان عنبرآباد
idisar8WUUI گلزار شهدای شهر صفائیه کرمان صفائیه
idisarNLSCL گلزار شهدای شهر شهربابک کرمان شهربابک
idisar0HNMN گلزار شهدای شهر شهداد کرمان شهداد
idisarRUCCK گلزار شهدای شهر سیرجان کرمان سیرجان
idisarSQF33 گلزار شهدای شهر زیدآباد کرمان زیدآباد
idisar0KITC گلزاری شهدای شهر زنگی آباد کرمان زنگی آباد
idisar6KBGK گلزار شهدای شهر زرند کرمان زرند
idisar2KNWV گلزار شهدای ریحان شهر کرمان ریحانشهر
idisar2WFH9 گلزار شهدای شهر رفسنجان کرمان رفسنجان
idisarNNSHK گلزار شهدای راین کرمان راین
idisarXC0B4 گلزار شهدای شهر رودبار(کرمان) کرمان رودبار
idisarZOK7P گلزار شهدای شهر رابر کرمان رابر
idisarT4O05 گلزار شهدای شهر دهج کرمان دهج
idisarNU24N گلزار شهدای شهر درب بهشت کرمان درب بهشت
idisarYYHOR گلزار شهدای شهر خورسند کرمان خورسند
idisarPFCMF گلزار شهدای شهر خانوک کرمان خانوک
idisarCO1OT گلزار شهدای شهر خاتون آباد(کرمان) کرمان خاتون آباد
idisarRYOZK گلزار شهدای چترود کرمان چترود
idisar0OEIC گلزار شهدای شهر جیرفت کرمان جیرفت
idisarW1RUH گلزار شهدای شهر جبالبارز کرمان جبالبارز
idisarGJHGA گلزار شهدای شهر جوزم کرمان جوزم
idisarWW5UV گلزار شهدای شهر جوپار کرمان جوپار
idisarMV5UD گلزار شهدای شهر پیدنکوئیه کرمان پیدنکوئیه
idisarZVG3A گزار شهدای شهر پاریز کرمان پاریز