همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر جبالبارز

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر جبالبارز

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: کرمان
  • شهرستان: جبالبارز
  • آدرس گلزار شهدا:

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر جبالبارز
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا