همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarE0OJ3 گلزار شهدای روستای خانخودی شاهرود سمنان شاهرود
idisarMS85I گلزار شهدای درجزین سمنان مهدیشهر
idisarSTAHS گلزار شهدای روستای رویان شاهرود سمنان شاهرود
idisarGLFVA گلزار شهدای روستای سوداغلن سمنان شاهرود
idisarUJVMN گلزار شهدای کلاته خیج سمنان شاهرود
idisarVD0NU گلزار شهدای روستای هشت آباد سمنان گرمسار
idisarMUI3X گلزار شهدای قلعه نوخرقان سمنان شاهرود
idisarECBON گلزار شهدای روستای گرمن سمنان شاهرود
idisarRHXYY گلزار شهدای روستای فرومد شاهرود سمنان شاهرود
idisar0AX3B گلزار شهدای امام زاده اسماعیل گرمسار سمنان گرمسار
idisarDCSE3 گلزار شهدای روستای ابراهیم آباد شاهرود سمنان شاهرود
idisarVAT5G گلزار شهدای روستای دشت شاد سمنان شاهرود
idisar63SOY گلزار شهدای روستای دستجرد سمنان سمنان شاهرود
idisarMV4OQ گلزار شهدای روستای خیر آباد سمنان سمنان
idisar23EIK گلزار شهدای بکران سمنان سمنان شاهرود
idisarBLEQZ گلزار شهدای امیر آباد جاجرم سمنان سمنان دامغان
idisarFDEXP گلزار شهدای روستای فروان سمنان گرمسار
idisarLJN2O گلزار شهدای روستای محمد آباد سمنان سمنان شاهرود
idisarX07GY گلزار شهدای روستای وامرزان سمنان دامغان
idisarIFQYM گلزار شهدای میامی سمنان میامی
idisarCLWK6 گلزار شهدای کهن آباد گرمسار سمنان گرمسار
idisarUTNUB گلزار شهدای کلاته رودبار سمنان کلاته رودبار
idisarHSB9S گلزار شهدای بیارجند سمنان بیارجمند
idisarUXOD5 گلزار شهدای مهدیشهر سمنان مهدیشهر
idisarEGMIC گلزار شهدای میقان سمنان میقان