همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisar6HGWW گلزار شهدای فردوس رضای دامغان سمنان دامغان
idisarRRR6F گلزار شهدای گرمسار سمنان گرمسار
idisarRQCHG گلزار شهدای امام زاده یحیی سمنان سمنان سمنان
idisarGZ5SI گلزار شهدای شاهرود سمنان شاهرود
idisarHP6OB گلزار شهدای گرمسار سمنان گرمسار