همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarAKNWZ گلزارشهدای روستای ماماهان - استان همدان همدان /روستای ماماهان
idisarMO8BE گلزار شهدای همدان همدان همدان