همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزارشهدای روستای ماماهان - استان همدان

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزارشهدای روستای ماماهان - استان همدان

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: همدان
  • شهرستان: /روستای ماماهان
  • آدرس گلزار شهدا: استان همدان - روستای ماماهان - گلزار شهدای روستای ماماهان

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزارشهدای روستای ماماهان - استان همدان
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا