همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا - استان آذربایجان غربی

کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarU1K34 گلزار شهدا سردشت آذربایجان غربی سردشت