همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا - استان قزوین

کد شناسه نام گلزار شهدا استان شهرستان
idisarW9KRR گلزار شهدا شال قزوین شهرستان بوئین زهرا