همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهرستان هندیجان - امامزاده عباسعلی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان هندیجان - امامزاده عباسعلی

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: هندیجان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،شهرستان هندیجان،امامزاده عباسعلی،گلزار شهدای هندیجان

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان هندیجان - امامزاده عباسعلی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا