همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای ام الطمیر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای ام الطمیر

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اهواز
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان-اهواز- روستای ام الطمیر-گلزار شهدای ام الطمیر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای ام الطمیر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا