همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای ام الطمیر

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای ام الطمیر

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اهواز
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان-اهواز- روستای ام الطمیر-گلزار شهدای ام الطمیر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای ام الطمیر
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای ام الطمیر در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.