همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای گلنام شهر چوئبده

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای گلنام شهر چوئبده

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: آبادان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،آبادان،شهر بندری چوئبده،گلزار شهدای گلنام شهر چوئبده

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای گلنام شهر چوئبده
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا