همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای گلنام شهر چوئبده

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای گلنام شهر چوئبده

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: آبادان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،آبادان،شهر بندری چوئبده،گلزار شهدای گلنام شهر چوئبده

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای گلنام شهر چوئبده
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با حرم مطهر شهدای گلنام شهر چوئبده در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.