همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای طره بخاخ

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای طره بخاخ

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: آبادان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،آبادان،روستای طره بخاخ،گلزار شهدای روستای طره بخاخ

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای طره بخاخ
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای طره بخاخ در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.