همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای سوسنگرد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای سوسنگرد

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: سوسنگرد
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،سوسنگرد،جاده سوسنگرد_بستان،گلزار شهدای سوسنگرد

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای سوسنگرد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای سوسنگرد در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.