همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهر سربندر - بهشت سید سجاد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر سربندر - بهشت سید سجاد

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: بندر امام خمینی
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،بندر امام خمینی،سربندر،بهشت سید سجاد،گلزار شهدای سربندر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهر سربندر - بهشت سید سجاد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا