همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای کولفرح

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای کولفرح

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: ایذه
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،شهرستان ایذه،روستای کولفرح،گلزار شهدای روستا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای کولفرح
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا