همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای دیلم جدید

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای دیلم جدید

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: شوشتر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،شوشتر،روستای دیلم جدید،گلزار شهدای روستای دیلم جدید

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای دیلم جدید
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا