همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای دیلم جدید

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای دیلم جدید

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: شوشتر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،شوشتر،روستای دیلم جدید،گلزار شهدای روستای دیلم جدید

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای دیلم جدید
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای دیلم جدید در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.