همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهرستان ایذه - آرامستان بهشت آباد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان ایذه - آرامستان بهشت آباد

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: ایذه
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،شهرستان ایذه،آرامستان بهشت آباد،گلزار شهدای ایذه

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان ایذه - آرامستان بهشت آباد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا