همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای باسمنج

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای باسمنج

برخی از شهدا

  • شهید محمد صادق ساسانی
  • شهید محمد ساسانی باسمنج
  • شهید غفور نعمتی باسمنج
  • شهید اکبر فائقی

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: آذربایجان شرقی
  • شهرستان: باسمنج
  • آدرس گلزار شهدا: آذربایجان دشرقی تبریز باسمنج

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای باسمنج
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا