همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای بند قیر (چنیبه1)

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای بند قیر (چنیبه1)

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: شوشتر
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،جاده شوشتر-اهواز،روستای بند قیر،گلزار شهدای روستای بند قیر

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای بند قیر (چنیبه1)
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای بند قیر در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.