همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای کوی سید خلف کیانپارس

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای کوی سید خلف کیانپارس

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اهواز
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان-اهواز-کیانپارس-روبروی نمایشگاههای بین المللی-کوی سید خلف-گلزار شهدای کوی سید خلف

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای کوی سید خلف کیانپارس
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا