همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای کوی سید خلف کیانپارس

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای کوی سید خلف کیانپارس

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: اهواز
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان-اهواز-کیانپارس-روبروی نمایشگاههای بین المللی-کوی سید خلف-گلزار شهدای کوی سید خلف

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای کوی سید خلف کیانپارس
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای کوی سید خلف کیانپارس اهواز در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.