همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


حرم مطهر شهدای گلنام سوسنگرد

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

حرم مطهر شهدای گلنام سوسنگرد

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: سوسنگرد
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،دشت آزادگان،موزه میراث فرهنگی و تاریخی دشت آزادگان،یادمان شهدای گلنام سوسنگرد

مکان دقیق گلزار شهدا

حرم مطهر شهدای گلنام سوسنگرد
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با حرم مطهر شهدای گلنام سوسنگرد در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.