همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای رمیم

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای رمیم

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: بستان / روستای رمیم
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،دشت آزادگان،بستان،روستای رمیم

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای رمیم
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای روستای رمیم در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.