همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای روستای گاوکده

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای گاوکده

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: بهبهان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،بهبهان،بخش زیدون،روستای گاوکده،گلزار شهدای روستا

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای روستای گاوکده
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا