همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای نفتون

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای نفتون

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: مسجدسلیمان
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،مسجدسلیمان،نفتون،گلزار شهدای نفتون

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای نفتون
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای محله نفتون در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.