همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای شهرستان گتوند

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان گتوند

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: گتوند
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،گتوند،گلزار شهدای گتوند

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای شهرستان گتوند
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای گتوند در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند.