همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


یادمان شهدای گلنام شهرستان رامین

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

یادمان شهدای گلنام شهرستان رامین

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: باوی / شهر رامین
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،شهرستان باوی،دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی شهر رامین،یادمان شهدای گلنام

مکان دقیق گلزار شهدا

یادمان شهدای گلنام شهرستان رامین
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا