همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای دزفول - بهشت علی

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای دزفول - بهشت علی

برخی از شهدا

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: خوزستان
  • شهرستان: دزفول
  • آدرس گلزار شهدا: خوزستان،دزفول،آرامستان بهشت علی،گلزار شهدای بهشت علی

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای دزفول - بهشت علی
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا

عکس های مرتبط با گلزار شهدای دزفول (بهشت علی) در سایت "قاب عشق" پایگاه شفیق فکه قابل مشاهده می باشند