همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدای گلنام - شهدای گلنام - نصیر شهر رباط کریم

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدای گلنام - شهدای گلنام -  نصیر شهر رباط کریم

برخی از شهدا

  • 3 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: رباط کریم
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهرستان رباط کریم گلزار شهدای گلنام - شهدای گلنام - نصیر شهر رباط کریم

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدای گلنام - شهدای گلنام -  نصیر شهر رباط کریم
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا