همین تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود.


گلزار شهدا واریش شهر قدس

تصاویر مربوط به گلزار شهدا

گلزار شهدا واریش شهر قدس

برخی از شهدا

  • 4 شهید

مشخصات و آدرس گلزار شهدا

  • کشور: ایران
  • استان: تهران
  • شهرستان: شهر قدس / واریش
  • آدرس گلزار شهدا: استان تهران شهر قدس - گلزار شهدا واریش شهر قدس

مکان دقیق گلزار شهدا

گلزار شهدا واریش شهر قدس
ذخیره نقشه گلزار شهدا

توضیحات گلزار شهدا